Verstedelijking en OV gaan hand in hand

30-08-2019 93 keer bekeken

Rijk en regio hebben gekozen voor verstedelijking in nabijheid van OV. Daardoor nemen reizigersstromen verder toe én neemt de urgentie toe van aanpak van knelpunten in het openbaar vervoer.

In vijf netwerkperspectieven 2040 is onderzocht wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn voor de knelpunten als gevolg van autonome groei en verdere verstedelijking. En wat de bereikbaarheidseffecten zijn van maatregelen, en welke kwaliteitsverbetering in het metropolitane OV netwerk kan worden bereikt. Dit onderzoek is een bouwsteen van de adaptieve ontwikkelstrategie voor Verstedelijking en OV, en verdere uitwerkingen zoals een S-Bahnnetwerk.

Gebruik is gemaakt van het regionale verkeersmodel van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (V-MRDH 2.0). Uitgangspunt zijn de WLO-scenario’s Hoog en Laag voor 2030 en 2040 en bestuurlijk vastgestelde maatregelen in verschillende OV-studies. Aan de hand van de effecten die uit de modelstudie naar voren zijn gekomen en aanvullend onderzoek, wordt inzicht verkregen in:
a. de verschuiving van de vervoerwijzekeuze (modal shift), de verbetering van de vervoerwaarde en in welke mate de exploitatieverhouding verandert;
b. de investeringskosten en fasering van de OV-maatregelen;
c. hoeverre eerdere conclusies uit het onderzoek Toekomstbeeld OV overeenkomen met de conclusies van dit modelonderzoek.

Ingezoomd is op de 13 verstedelijkingslocaties, zoals gedefinieerd door de Verstedelijkingsalliantie, en de knelpunten van de landelijke Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) 2017 in het huidige netwerk inzichtelijk gemaakt. De maatregelen zijn uitgewerkt naar modaliteit (Hoge Snelheidslijn, Intercity, Sprinter, Metro, Tram en Bus), frequentie, lijnvoering en rijtijd.
 
Gekeken is naar de effecten van uitsluitend OV-maatregelen waarmee de aantrekkingskracht van het openbaar vervoer in beeld is gebracht. Dit maakt dat er een zuivere vergelijking mogelijk is tussen de vijf netwerkperspectieven op de impact van bereikbaarheid, modal shift (verschuiving in vervoerwijzekeuze) en verlichting van de OV-capaciteitsknelpunten. Om toch enig inzicht te verkrijgen in het effect van flankerend beleid, is daarnaast voor het netwerkperspectief Markt 2040 een extra analyse uitgevoerd waarbij er in het model gerekend is met een begrensd aantal autoverplaatsingen. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt of het openbaar-vervoernetwerk deze extra verplaatsingen kan verwerken.

Lees meer in het iReport van dit modelonderzoek Metropolitaan OV en Verstedelijking. 
 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van het ministerie IenW, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.