Werkplaats MOVV

Integrale adaptieve ontwikkelstrategie
In de werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) wordt samen met partners gewerkt aan een integrale adaptieve ontwikkelstrategie. Deze ontwikkelstrategie vomt de onderbouwing om tot  gezamenlijke - ook in tijd afgestemde - besluiten in 2019 en verder te komen op het gebied van Metropolitaan OV en Verstedelijking in de regio van Leiden tot Dordrecht  langs de backbone van de Oude Lijn en Randstadrail en voor het Verstedelijkingsakkoord, waarin afspraken over tempo, soort stedelijke bebouwing en parkeerbeleid. De integrale strategie voor verstedelijking in combinatie met het opwaarderen van het OV behelst ook de prioritering voor het ontsluiten en inrichten van de stationsgebieden, inclusief feeders en fietsvoorzieningen en knopen langs Oude Lijn en E-lijn.

De urgentie om te komen tot de gezamenlijke ontwikkelstrategie en tot gezamenlijke keuzes is groot. De woningbehoefte is hoog (240.000 woningen extra tot 2040). De reizigersgroei per OV is in deze regio hoog (ca 5 à 10 %). De regio investeert al fors in haar mobiliteitsnetwerk, zoals de Rotterdamse metro en het netwerk Randstadrail. Het Rijk investeert fors in het programma Hoogfrequent Spoor in de regio.

De kern van deze adaptieve ontwikkelstrategie is de integratie en afstemming in tijd van verstedelijking (woningbouw, kantoren, onderwijs- en zorgvoorzieningen, transformatie bedrijventerreinen) en de OV- bereikbaarheid daarvan. Onder OV-bereikbaarheid wordt dan verstaan het OV-systeem inclusief first en last mile (waaronder fiets en voetgangers) en de daarbij horende knooppunten. De twee sporen van de Verstedelijking en het Metropolitaan OV leveren de inhoudelijke kennis die moet worden samengebracht. Daarbij ligt de focus op begrip, bewustwording en verdieping in elkaars wereld en wederkerige beïnvloeding. En vanuit dit gezamenlijke vertrekpunt komen tot gezamenlijke keuzes en acties. Daarbij is het essentieel om daar waar besluiten genomen kunnen en moeten worden, die ook daadwerkelijk te nemen. En daar waar onzekerheden in de tijd vragen om een meer adaptieve benadering, dit ook heel gericht zo vorm te geven. Dit vraagt om heldere ontwikkellijnen met bijbehorende voorstellen voor monitoring.

De adaptieve ontwikkelstrategie (AOS) is gereed inclusief voorstellen voor maatregelen die op korte termijn (KTA) opgepakt worden. Lees ook meer over de bevindingen van Helen Land en Bert Driesse over deze unieke samenwerking.

Modeluitwerking Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking - vijf netwerkperspectieven 2040 (irapport)

Werk mee aan de AOS

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.