Programma aanpak

De regio Rotterdam Den Haag is één van de drukste regio’s van Nederland. Gekenmerkt door een veelzijdige economie, met motoren als de Rotterdamse haven, de Greenport West-Holland en een groeiende kennis- en diensteneconomie in en rond de steden en de campussen in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam. De regio groeit de komende decennia verder, door onder andere de voorgenomen bouw van 170.000 nieuwe woningen tot 2040) en de voorziene groei in bovengenoemde sectoren.

Dat stelt de betrokken partijen in deze regio voor drie grote uitdagingen:

  • Druk op bereikbaarheid: groei van inwoners en van de logistiek zal bij ongewijzigd beleid leiden tot grote en hardnekkige bereikbaarheidsknelpunten op de weg en in het OV (link naar NMCA);
  • Ruimtedruk: de groei van woningen, bedrijven en vervoer zet druk op de schaarse ruimte in de regio;
  • Economische groei: de regio kent een onbenut economisch potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht (bron rapport OESO)

We werken aan deze doelen in de volgende programmalijnen:

  • Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking.  Hierdoor krijgen mensen meer banen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst duurzaam bereikbaar. In 2019 zijn hierover de eerste afspraken gemaakt in het verstedelijkingsakkoord van de Zuidelijke Randstad. In 2020 is een eerste fasering vastgelegd in combinatie met de woningbouwprogrammering langs de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht.
  • Verbetering van Logistiek in en om de Stad. In de bouwlogistiek werken we aan het optimaliseren van logistieke bouwproces zodat dit minder vervoersbewegingen nodig heeft. Dit bevordert het bouwtempo en leidt tot minder (stokstof) emissies. Met Greenport West Holland werken we aan het versterken van het logistiek versnetwerk in de regio.
  • Slimme netwerkontwikkeling. OV, fiets en auto’s vormen integrale ketens . In 2021 zijn we, voortbouwend op de adaptieve ontwikkelstrategie metropolitaan OV en verstedelijking (AOS) gestart met een onderzoek naar de ontwikkeling van  wegen en fietsnetwerken. Dit voegen we in 2022 samen tot een integrale netwerkstrategie MoVe.

De samenwerkende partijen stellen elk jaar een meerjaren programmering 2040 vast die aangeeft wanneer en met welk project gestart moet worden om op tijd gerealiseerd te zijn.

 

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen