Programma Doelen

In de metropoolregio blijven de economische prestaties achter ten opzichte van vergelijkbare regio’s in Nederland omdat het ontbreekt aan de vergevorderde samenhang die nodig is voor de agglomeratiekracht. Door het versterken van de samenhang tussen economische clusters is nog winst te boeken. Daartoe dienen de ontwikkelingen van woning- en arbeidsmarkten en verkeer- en vervoersystemen beter op elkaar te worden afgestemd. Het bestuurlijk gedragen doel is daarom het verbeteren van de bereikbaarheid op een manier die bijdraagt aan het vergroten van de metropolitane samenhang en de agglomeratiekracht van de regio Rotterdam Den Haag.

Het verbeteren van de bereikbaarheid door het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vervoersysteem voor de reiziger is daarom een cruciale opgave. Dat vergt een samenhangend multimodaal mobiliteitssysteem van voldoende kwaliteit dat bijdraagt aan de huidige ambities én de (toekomstige) mobiliteitsbehoefte van reizigers. Cruciaal element daarin is een goede en gelijkwaardige samenwerking van Rijk, regio en andere partners.

Deze ambitie is vertaald naar de volgende strategische en operationele doelen:

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen