Organisatie

Samenwerking
MoVe is een samenwerkingsprogramma van de Ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de Provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. De partijen willen gezamenlijk van de bereikbaarheidsopgaven in samenhang met de verstedelijkings- en klimaatopgaven aanpakken. Andere partijen (andere departementen en gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen) worden betrokken waar dat nodig en gewenst is om de opgaven op te pakken.

Voor alle activiteiten binnen het programma geldt dat vanaf de start voor focus en een pragmatische insteek wordt gekozen. We willen slagvaardig zijn en vanuit opgaven op lange termijn ook op korte termijn al resultaten boeken. Voor een betere ontsluiting van de gehele regio, zowel op het schaalniveau van het stedelijk gebied, als regionaal en nationaal.

Opdrachtgever van MoVe is de Programmaraad, het bestuurlijk overleg van de programmapartners. De Programmaraad is verantwoordelijk voor (bij)sturing van programma en projecten, op basis van een beoordelingskader en monitoring en evaluatie van de acties onder het programma. In het BO MIRT worden financiële besluiten genomen over het programma, op advies van de Programmaraad. De Programmaraad wordt voorbereid door het Programmateam MoVe. Voor alle taken en verantwoordelijkheden. Zie organogram

Tussen Rijk en regio zijn afspraken gemaakt in 2017 om te starten met gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma’s voor de regio Rotterdam-Den Haag, MoVe. Dit programma vormt zo de basis voor toekomstige beslissingen in het MIRT.

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie settings