Schaalsprong OV en Verstedelijking

WEBINAR PREVERKENNING
SCHAALSPRONG MOVV

Eind 2019 heeft de Programmaraad MoVe de Adaptieve Ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking goedgekeurd. Daarmee hebben we een strategie om in onze regio de verstedelijking te versnellen en het OV te versterken. En nu? Krijgt dit in 2020 een vervolg? Jazeker. Als volgende stap is de Preverkenning Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking gestart. Programmamanager van deze preverkenning Gerard Snel aan het woord.

Om te beginnen: wat is een preverkenning?

Gerard: “in MoVe zijn we bezig projecten voor te bereiden die de overheden gezamenlijk bekostigen. De bijdrage van de Rijksoverheid komt uit het Infrafonds, en straks het Mobiliteitsfonds. Bij een rijksbijdrage hoort een MIRT-verkenning die uiteindelijk leidt tot investeringen. Als stap op weg naar een MIRT-verkenning voeren we een preverkenning uit, waarin we de strategie van de AOS uitwerken in concrete infrastructurele maatregelen. De AOS zet in op een S-baanconcept op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht. Dat betekent: nog veel hogere frequenties en meer stops (nieuwe stations) nabij stedelijke concentraties. Maar ook verhoging van de frequenties op de zware OV-assen in de regio: Randstadrail, de metro en regionale trams. En versterking van de belangrijkste OV-knooppunten. De preverkenning zal helder moeten maken wat wanneer waar moet worden aangepakt, voorstellen doen voor fasering en voor de bekostiging.”

Gaat het in deze fase dan alleen om infrastructuur?

“Nee zeker niet. Ook nu blijft de nauwe band met verstedelijking voorop staan. In het Verstedelijkingsakkoord staat een integraal pakket aan maatregelen om de verstedelijking te versnellen. Dat gaat deels over de OV-infrastructuur, maar ook om allerlei acties in het ruimtelijk domein om obstakels weg te nemen. In de fasering van infrastructurele maatregelen in de tijd zullen we nauw afstemmen met de voortgang van de verstedelijking. En dan bedoel in niet alleen woningbouw, maar ook nieuwe bedrijfslocaties.

Is er dan genoeg geld om alles te financieren?

“Dat is nu nog niet te zeggen. Het belangrijkste is: er is draagvlak voor de AOS, we zijn heel blij met de afspraken die gemaakt zijn tijdens het laatste BO-MIRT. De verwachtingen zijn daarom ook hooggespannen. Voor het investeringspakket is Lennart Harpe de trekker - geen onbekende in de regio, als oud-wethouder mobiliteit van Delft.

Het gaat om miljarden, dus we snappen dat niet alles ineens kan. We zullen scherpe keuzes moeten maken: wat heeft prioriteit, wat moet het eerst en wat kan nog even wachten? Het is aan ons om goede voorstellen en onderbouwde keuzes te leveren, de bestuurders zullen de knopen doorhakken.”

Hoe pak je dat aan? Komt er een nieuwe werkplaats?

Gerard: de preverkenning bestaat uit vier deelonderzoeken, de trekkers daarvan zitten in het Programmateam Preverkenning. In de deelonderzoek draaien de meest direct betrokkenen mee: Rijk, Provincie, MRDH, gemeenten, ProRail, NS, HTM en RET. De bredere groep stakeholders zullen we op twee manieren betrekken: via de conferenties (zie elders in de nieuwsbrief) en via speciale bijeenkomsten over de Preverkenning.

Tijdens het BO-MIRT2019 heeft Move de opdracht gekregen om de AOS verder uit te werken in een pre-verkenning, die bestaat uit vier deelonderzoeken: 

  • Deelonderzoek “Metropolitane Oude Lijn” waarin synchroon en in samenhang met een prioritering, fasering en programmering van verstedelijking een vervoerskundige en infrastructurele haalbaarheidsstudie Oude Lijn Leiden- Dordrecht wordt uitgevoerd, ook afgestemd met het Toekomstbeeld OV en ontwikkeling van het spoorgoederenvervoer. 
  • Deelonderzoek “knooppunt ontwikkeling” waarbij de gebiedsontwikkeling rondom knooppunten HOV en de first en last mile (lopen, fietsen, OV, smart mobility) uitgewerkt wordt. 
  • Deelonderzoek “regionale feeders” betreft een onderzoek naar het metronet, de Konings- en Leyenburgcorridors en de ov-verbindingen Leiden-Zoetermeer en Zoetermeer-Rotterdam, alle in relatie tot verstedelijking. 
  • Deelonderzoek “meerjaren investeringspropositie Metropolitaan OV en verstedelijking”. In dit onderzoek wordt met input van bovenstaande deelonderzoeken en de resultaten van de studiegroep alternatieve bekostiging, een langjarige investeringspropositie voor het gedeelde eindbeeld ontwikkeld. 


Wat is jouw rol en inzet?

“Mijn belangrijkste rol is te zorgen dat de deelonderzoeken hun werk kunnen doen en op tijd de benodigde (tussen)conclusies leveren en dat ze goed in samenhang worden uitgevoerd. Daarnaast zal ik ervoor zorgen dat die samenhang er ook is met het werk van de Verstedelijkingsalliantie en de verkenningen CID/Binckhorst en Oeververbinding Rotterdam, die ook over de HOV-verbindingen gaan. Als we dit niet goed doen, hebben we losse producten en die waarschijnlijk niet leiden tot de schaalsprong. Doen we de goede dingen op de juiste moment, dan maken we de stappen in de groei van de knooppunten en de gebiedsontwikkelingen.”

Speelt duurzaamheid hierbij nog een rol? 

“Uiteraard, duurzaamheid staat hoog in het vaandel van MoVe. We kiezen met binnenstedelijke verdichting en versterking van het OV voor de leefbaarheid van steden, nu en in de toekomst. Het gaat niet alleen om OV, er moet meer ruimte voor fiets- en wandelroutes komen. Bij het versterken van het OV vragen we gemeenten, MRDH en Provincie om juist het langzaam verkeer naar de knooppunten nog veel beter te ontwikkelen. Daarmee zetten we niet alleen in op leefbaarheid, maar ook op gezonde mobiliteit.” 

Wat verwacht je van dit jaar?

“Veel ballen in de lucht, hard aanpoten, scherpe keuzes en een paar cruciale handtekeningen in het BO MIRT. En minstens zo belangrijk: veel energie van alle partijen om van de AOS een actieprogramma te maken!”

Verankering met VerstedelijkingsAlliantie

Het Rijk stelt de komende vier jaar €250 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de bouw van betaalbare woningen in de schaarste gebieden van Nederland (met name woondealregio’s). In dit kader werkt BZK de criteria uit op grond waarvan gemeenten in aanmerking kunnen komen voor deze middelen. Partijen komen – na een voorstel van de regio - gezamenlijk voor 1 maart 2020 tot een prioritering, selectie en fasering van locatie(s). Provincie, MRDH en gemeenten werken in samenspraak met het Rijk een samenhangende regionale programmering voor wonen, werken en voorzieningen uit voor de gehele Zuidelijke Randstad. De Verstedelijkingsalliantie werkt aan langjarige afspraken met marktpartijen. Bij de verstedelijking wordt gezorgd voor een goede koppeling met de thema’s energie, klimaat en landschap. Meer over het Verstedelijkingsakkoord

Lees hier adaptieve ontwikkelstrategie (AOS) inclusief voorstellen voor maatregelen die op korte termijn (KTA) opgepakt worden.

Modeluitwerking Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking - vijf netwerkperspectieven 2040 (irapport)

WERK MEE AAN DE AOS

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen