Slimme netwerken

De druk op de schaarse ruimte in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag neemt, mede door de verdere verstedelijking, de komende jaren verder toe. Dit stelt in toenemende mate eisen aan de robuustheid en betrouwbaarheid van het infrastructurele netwerk. De programmalijn Slimme Netwerken richt zich op het beter benutten en duurzaam versterken van het wegen- en fietsnetwerk; zowel op korte, middellange als lange termijn. Ambitie is om het gebruik van bestaande en nieuwe netwerken te vergroten door hogere prestaties op het gebied van vervoerswaarde en duurzaamheid. Onder meer door het ontwikkelen van een kwalitatief beter metropolitaan fietsnetwerk, betere ketenintegratie en een slimmere, evenwichtiger benutting van wegennetwerk. Startend bij het gedrag en de behoeften van de reizigers en vervoerders en aanhakend op innovaties op, bijvoorbeeld, het gebied van Smart Mobility, zelfrijdend vervoer en elektrificatie van transport.     

De programmalijn Slimme Netwerken staat aan het begin en zal komend jaar in de steigers worden gezet. De onderwerpen en initiatieven die (mogelijk) relevant zijn om binnen deze programmalijn op te pakken, zijn zeer divers, liggen op veel tafels en kennen een veelheid aan trekkers en eigenaren. Om hier focus in aan te brengen zullen we komende maanden het thema Slimme Netwerken verkennen aan de hand van een casus. Zo krijgen we gevoel voor de trends die invloed zullen hebben op de ontwikkeling van het mobiliteitssysteem en de thema’s die voor ons als overheden belangrijk zijn.

We hopen ook op dit gebied de schakel tussen Rijk en regio te zijn en zo bij te dragen aan een duurzame bereikbaarheid en verstedelijking van de regio Rotterdam – Den Haag.

Neem voor vragen contact op met Gerard Snel.

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen