Oeververbinding regio Rotterdam

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Zet in op sterke verdichting en transformatie van bestaande stad, beter aanhechten van Rotterdam Zuid en verbeteren van de leefbaarheid en meer verblijfskwaliteit door mobiliteitstransitie in de stad, versterken van de oeververbindingen (ook Algeracorridor) en verbeteren koppeling Metropolitaan OV.

In het BO-MIRT najaar 2018 is afgesproken direct gezamenlijk een MIRT-verkenning te starten. Een belangrijke opgave zijn de nemen maatregelen voor het aanpakken van het NMCA-knelpunt A16 Van Brienenoordcorridor. Voorts worden de NMCA-knelpunten stedelijk OV (metrokruis en tram Erasmusbrug) en het knelpunt Algeracorridor in het kader van deze MIRTverkenning van maatregelen voorzien. 

In de regio Rotterdam Den Haag staat de bereikbaarheid onder druk. Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een economisch sterke regio met een hoogwaardige leefkwaliteit. Daarnaast biedt een goede bereikbaarheid kansen voor gebiedsontwikkeling. Voor de Rotterdamse regio is uitbreiding van de (capaciteit van) oeververbindingen essentieel.

Aan de aangekondigde MIRT verkenning ging een preverkenning vooraf. Daarbij is onderzocht in hoeverre bereikbaarheidsmaatregelen aan de westkant en oostkant van de Rotterdamse regio bijdragen aan het verbeteren van bereikbaarheid (via weg, metro en tram), de verstedelijkingsopgave, het verbeteren van stedelijke leefkwaliteit en het verbeteren van kansen voor mensen. Conclusie van het onderzoek is dat bereikbaarheidsmaatregelen aan de oostkant van de Rotterdamse regio het meeste bijdragen aan de doelstellingen. Meer in het projectplan.

Globale planning 
Er is afgesproken uiterlijk medio 2019 de Startbeslissing voor deze MIRT-Verkenning te publiceren (in onder meer de Staatscourant) en zo de MIRT-verkenning formeel te starten, op basis van een eenduidige bestuurlijke voorkeur van deze partijen voor de locatie van de oeververbinding. Tijdens de Programmaraad van 16 juli jl. hebben de partijen met de locatiekeuze voor een pakket aan maatregelen een volgende stap in de startfase van de MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam. Om de knelpunten op de Algeracorridor goed aan te pakken, zoeken de partijen gezamenlijk nog naar een financiële ruimte van 30 miljoen. Na de zomer volgt het besluit over de startbeslissing en de financiën. Lees meer in het persbericht.

Meer informatie over de oeververbinding regio Rotterdam

Publicaties Oeververbinding

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Toegankelijkheidsverklaring

Cookie-instellingen