CID Binckhorst

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Zet in op verdichting van de bestaande stad met bijzondere aandacht voor het CID en de Binckhorst met meer verblijfskwaliteit, het verbeteren leefbaarheid, minder ruimte voor de auto en snellere en directe railverbindingen naar de Kust en Den Haag Zuidwest (Metropolitane Schaalsprong).

Urgentie
De Randstad staat voor de uitdaging om de komende decennia te voorzien in een grote behoefte aan ontwikkelruimte. De locatie Central Innovation District-Binckhorst is hiervoor een uitstekende locatie. In het gebied kunnen tot 2040 23.300 woningen en 30.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd middels binnenstedelijke verdichting. Het gebied ligt in het hart van de stad en de regio en heeft een goede aansluiting op snelwegen. Door de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt de autobereikbaarheid nog verder verbeterd.


De verstedelijking in het gebied komt echter niet vanzelf. Als de samenwerkende overheden willen dat de bouwproductie op deze locatie tot stand komt, dan is het noodzakelijk om nu te investeren in duurzame bereikbaarheid. Investeringen in bereikbaarheid stimuleren bovendien de modal shift van de auto naar andere vormen van vervoer. Alleen als duidelijk is dat het de overheid ‘menens’ is, dan gaan ontwikkelaars en ondernemers zelf ook investeren in dit gebied.

Opgave
De opgave van de MIRT-verkenning CID-Binckhorst is drieledig:
1. Het mogelijk maken van de verstedelijking en het versterken van de economische kracht van de (inter)nationale toplocaties CID en Binckhorst, door in iedere ontwikkelfase een passende duurzame mobiliteit aan te bieden;
2. Het bijdragen aan de bereikbaarheid van de Zuidelijke Randstad door het wegnemen van de NMCA OV-knelpunten Rijswijkseplein en Binckhorstlaan en het voorkomen van extra belasting van het hoofdwegennet door de verstedelijking van CID/Binckhorst;
3. Het bijdragen aan regionale ambities rond OV en fiets.
Bekijk hier de animatie

Tijdens het BO-MIRT van 2019  is het No regret pakket met  mobiliteitsmaatregelen ter waarde van 137 miljoen vastgesteld. Lees meer.

Lees meer over de CID Binckhorst in het startdocument

    

 

Overige documenten CID Binckhorst

 

 

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Toegankelijkheidsverklaring

Cookie-instellingen