Gebiedsuitwerking Voorne Putten en Haven Rotterdam

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Waarborg dat de haven toegang houdt tot arbeidspotentieel en zorg voor een robuuste ontsluiting van Voorne-Putten. Verbeter toegang tot natuur en recreatie. Wees terughoudend met verstedelijking i.v.m. logistieke bereikbaarheid.

De bereikbaarheid van Voorne-Putten is al vele jaren gebrekkig door structurele congestie op de oeververbindingen van en naar het eiland. Vooral de aansluitingen op de A15,  met name de Harmsenbrug/N57, de Hartelbrug/N218 en de Spijkenisserbrug hebben zowel in de ochtend- als avondspits vaak met filevorming en terugslag op de A15 te maken. Doordat verkeer van en naar Voorne-Putten op de A15 interfereert met verkeer van en naar de haven, is dit ook nadelig voor de bereikbaarheid van de Haven van Rotterdam. Deze problematiek wordt versterkt door vele brugopeningen in het gebied, het langdurig openstaan van bruggen in de spitsperiodes en het optreden van storingen bij bruggen en tunnels. Alles tezamen resulteert dit tot een problematische robuustheid van het verkeerssysteem.

Vanuit het BO-MIRT 2017 is aangegeven dat de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten op Voorne-Putten nut en noodzaak dienen te onderzoeken voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarbij worden ook verstedelijkingsafspraken, de ontwikkeling van de haven van Rotterdam en het goederenvervoer alsmede overige ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het gebied betrokken. In 2018 is het Havenbedrijf aangehaakt als mede-opdrachtgever van de Gebiedsuitwerking, mede vanwege de weerslag die de negatieve bereikbaarheid van Voorne-Putten heeft op de bereikbaarheid van het havengebied.

Door het ingenieursbureau RHDHV is in de periode september 2018 – mei 2019 een probleemanalyse uitgevoerd en zijn zes maatregelenpakketten opgesteld die mede ‘gevuld’ zijn vanuit een aantal sessies met de ambtelijke projectgroep, omgevingspartijen en gemeenteraden.  Van de verschillende maatregelen(pakketten) zijn kosten en effecten in kaart gebracht voor een groot aantal aspecten. Het is de bedoeling dat met deze inzichten t.a.v. de probleemanalyse en effectbeoordeling van maatregelen beslissingen genomen kunnen worden voor vervolgstappen voor zowel de korte, middellange als lange-termijn.

In mei 2019 is door het Directeurenoverleg en het Bestuurlijk Overleg van de Gebiedsuitwerking de rapportage vastgesteld. Momenteel wordt door de regiopartijen gezamenlijk gewerkt aan een vervolg richting het BO MIRT in november. 

Lees hier het eindrapport

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Toegankelijkheidsverklaring

Cookie-instellingen