Gebiedsuitwerking Westland

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Verbind het Westland goed met andere Greenports (Oostland en Barendrecht) en via de haven (Coolport) en Schiphol met het achterland. Maak dit onderdeel van een integrale duurzame transitie van de Greenports. Wees daarbij terughoudend met verstedelijking.

KTA maatregelen
Eind 2019 is de ‘Integrale gebiedsuitwerking ruimtelijk logistieke invulling van Greenport 3.0 in het Westland’ afgerond en  om al dat groeien en bloeien te behouden, moet de economische structuur versterkt worden.
Dit kan met een transitie naar een duurzame en innovatieve Greenport met een versterkte samenhang met de mainport Rotterdamse haven. Gaandeweg deze studie zijn veel aanbevelingen gedaan voor ontwikkelrichtingen op middellange en lange termijn. Ook op korte termijn zijn zinvolle maatregelen denkbaar en binnen MoVe is er de mogelijkheid om deze projecten financieel te ondersteunen door bijdragen van de partners Ministerie IenW, Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH). Deze Kortetermijnaanpak, kortweg ‘MoVe-KTA’, is recentelijk van start gegaan voor de periode 2020 – 2022. De Gemeente Westland heeft enkele projecten aangeleverd waarbij de korte termijn wordt verknoopt met de lange termijn:

  • Metropolitane fietspad Naaldwijk – Rotterdam: aanleg van een comfortabele, brede fietsroute via Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Het voorstel richt zich op het gedeelte in de gemeente Westland.
  • in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: Werkgeversaanpak Mobiliteitsmanagement voor de gemeentelijke organisatie en drie agro-logistieke bedrijventerreinen: ABC Westland, Royal Flora Holland en bedrijventerrein Honderdland.

En deze eerste twee plannen van aanpak zijn met succes in het Directeurenoverleg MoVe van 28 mei vastgesteld. De snelfietsroute, die in het kader van het betreffende programma van de MRDH wordt aangelegd, kan van start en vanaf 2022 kun je vlot en comfortabel van Mainport naar Greenport op de (e)bike. Bereikbaar Haaglanden en Rijnland: kunnen van start met verduurzaming van het mobiliteitsgedrag, in relatie tot bereikbaarheid, ruimte, klimaat en veiligheid. Om de tot een optimale aanpak voor Westland te komen komt er eerst een inventariserende fase. Inzetten op het reizen per (elektrische) fiets en OV (inclusief last-mile voorzieningen) is vermoedelijk het meest kansrijk.

De gemeente Westland werkt aan nog enkele voorstellen die in de zomer zullen worden ingediend.

Wilt u meer weten over gebiedsuitbreiding Westland, neem contact op met Remco de Bruijn of Aad Laverman

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Toegankelijkheidsverklaring

Cookie-instellingen