KTA

MoVe is een programma dat meer is dan de som der projecten. Het programma als geheel zet in op het gezamenlijk identificeren en oppakken van de grote opgaven in economie, verstedelijking en mobiliteit, en het sturen op het bereiken van de hoofddoelen van het programma. Leidend daarbij zijn de ontwikkelstrategieën die in de drie programmalijnen worden opgesteld. Naast de drie programmalijnen waarin de strategie van het programma wordt ontwikkeld, lopen daarnaast twee verkenningen: Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Verder wordt er gewerkt aan drie gebiedsuitwerkingen die een sterke relatie kennen met de programmalijnen: Voorne-Putten,  Greenport 3.0 Westland, Zoetermeer. Dit zijn de projecten die onder MoVe vallen en zullen bijdragen aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een Korte Termijn Aanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Het korte-termijn-maatregelenpakket dat wordt uitgevoerd in het kader van MoVe dient bij te dragen aan de leidende ambities en doelstellingen MoVe. De effecten van deze maatregelen moeten landen in het gebied van Leiden tot Dordrecht, inclusief Zoetermeer, de mainport en greenports.

De meeste MoVe gebiedsprojecten concentreren zich met doelstellingen en maatregelen op de (middel)lange termijn. Projecten voor de korte termijn kunnen ook bijdragen aan de ambities, opgaven en doelstellingen van MoVe in het algemeen en van het gebiedsproject of de deelregio in het bijzonder. Deze noemen we de ‘Kortetermijnaanpak’, kortweg KTA. Het is de opvolger van het Beter Benutten-programma, verbreedt met onder andere elementen uit het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag.

Centraal staat dat de KTA-maatregelen komen uit de MoVe gebiedsprojecten, omdat daar het zwaartepunt van het gebiedsprogramma ligt. De overkoepelende MoVe-ambities en doelen zijn leidend. De KTA-maatregelen moeten worden bezien in het perspectief van de (middel)lange termijn-opgaven, zoals vastgesteld voor de gebiedsprojecten. Hierbij ligt de focus op het stimuleren van gedragsverandering bij reizigers en vervoerders en op innovatie. Het blijft mogelijk om kleinschalige (verbeteringen aan) infrastructuur op te voeren. Deze moeten wel noodzakelijk zijn om een beoogde gedragsverandering te kunnen realiseren en niet in andere (reguliere) programma’s passen. De KTA zal zoveel mogelijk sturen op maatschappelijke meerwaarde en structureel effect.

Als onderdeel van de MoVe-KTA zijn gedurende de eerste jaren programma’s met de looptijd van één jaar doorlopen. Per 2020 kent het programma periodes van drie jaar, te beginnen met een tranche 2020 - 2022. Zo kunnen ook kleinschalige fysiek-ruimtelijke projecten kunnen worden uitgevoerd. Niet alleen hebben dit soort maatregelen een typische uitvoeringsperiode van een half tot heel jaar, ook gaat er meestal een voorbereidende periode, met technische voorbereiding, aanbesteding, planologische procedures en vergunningverlening aan vooraf. Dit kan pas starten als de financiering rond is en dat alles is nu eenmaal niet in een tijdsbestek van één jaar mogelijk. De projecten dienen natuurlijk wel te zijn afgerond binnen deze drie jaar.

Periode 2020 – 2022 (eerste tranche)
In het najaar van 2019 heeft de Programmaraad en, vervolgens, het BO MIRT het programma voor de KTA 2020 – 2022 vastgesteld. Dit programma (verder te noemen ‘eerste tranche’) bestaat uit:

  • een pakket aan maatregelen uit te voeren binnen de gebiedsprojecten ‘Oeververbinding (incl Algera)’, ‘Westland’, ‘Voorne-Putten’ en de ‘Werkplaats MOVV’;
  • een tweetal gebiedsoverstijgende ‘Aanpakken’ (Werkgeversaanpak en Logistieke aanpak), gericht op verbetering van de bereikbaarheid in het gehele MoVe-gebied;
  • financiële afspraken tussen de MoVe partners, gebiedsprojecten en uitvoeringsorganisaties voor de periode 2020 – 2022.

Een totaaloverzicht van dit programma 2020-2022:

In het BO-MIRT van 2019 is afgesproken om de hele lijst als vertrekpunt te gebruiken bij het opstellen van een tweede tranche (periode 2021 – 2023). Besluitvorming hierover volgt eind 2020.

Door met een brede blik en integraal naar het mobiliteitssysteem en ruimtelijk-economische ontwikkeling te kijken, komt een ruimer palet aan maatregelen en effecten in beeld: aanleg van nieuwe infrastructuur, maatregelen anders dan infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe woon- en werklocaties) of een combinatie. Het geheel aan maatregelen en effecten wordt dus in samenhang bezien en keuzes moeten worden gemaakt op basis van de mate waarin maatregelen bijdragen aan bereikbaarheidsdoelen.   

Lees hier de korte terugblik KTA 2019

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Toegankelijkheidsverklaring

Cookie-instellingen