KTA - Korte Termijn Aanpak

Met integrale gebiedsgerichte projecten draagt MoVe bij aan oplossingsrichtingen. Deze projecten vallen binnen de drie programmalijnen, waar we de richting en de strategie bepalen voor de inzet van de programmapartners.

We werken onder andere aan twee grote gebiedsprojecten: de Oeververbindingen regio Rotterdam en schaalsprong regionale mobiliteit CID/Binckhorst. Beide projecten zijn MIRT-verkenningen en daarbij volgen we de MIRT-spelregels.  De MIRT-verkenning voor de Oude Lijn en knooppunten is nog in voorbereiding. Deze start naar verwachting in de 1e helft van 2022.

Verder wordt er gewerkt aan twee plannen voor gebiedsuitwerkingen met een sterke relatie  programmalijn Logistiek in en om de stad: Voorne-Putten en Haven Rotterdam en Greenport 3.0 Westland. Deze projecten dragen natuurlijk ook bij aan de programmadoelstellingen.

Daarnaast is er ook een korte termijnaanpak (KTA) binnen het programma, die actief op zoek is naar meekoppelkansen binnen de programmalijnen en projecten.

Oude lijn: Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

 

 

 

De meeste MoVe gebiedsprojecten concentreren zich met doelstellingen en maatregelen op de (middel) lange termijn. Projecten voor de korte termijn kunnen ook bijdragen aan de ambities, opgaven en doelstellingen van MoVe in het algemeen en van het gebiedsproject of de deelregio in het bijzonder.

Het gebiedsprogramma heeft daarom een ‘Kortetermijnaanpak’ opgezet, kortweg KTA. Het is de opvolger van het Beter Benutten-programma, verbreed met onder andere elementen uit het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag.

De KTA-maatregelen dragen bij aan de MoVe gebiedsprojecten, omdat daar het zwaartepunt van het gebiedsprogramma ligt. De MoVe-ambities en doelen zijn leidend en de KTA-maatregelen moeten bijdragen aan de (middel)lange termijn-opgaven. Diverse maatregelen zijn mogelijk, kleinschalige (verbeteringen aan) infrastructuur, maar ook gedragsaanpak, innovatie en natuurlijk beter benutten van bestaande infrastructuur. Last but not least dwingt de corona-pandemie ons te spreiden: in de tijd, in de ruimte, over modaliteiten en in voertuigen.

De KTA-programma’s hebben nu een looptijd van drie jaar. In 2020 is een tranche 2020 – 2022 gestart, en in 2021 is een aantal maatregelen begonnen voor de periode 2021 – 2023. Door te werken met drie-jaars-periodes kunnen kleinschalige fysiek-ruimtelijke projecten worden geprogrammeerd en uitgevoerd. Niet alleen hebben dit soort maatregelen een typische uitvoeringsperiode van een half tot heel jaar, ook gaat er meestal een voorbereidende periode aan de realisatie vooraf. Dit kan vaak pas starten als de financiering rond is en dat alles is nu eenmaal niet in een tijdsbestek van één jaar mogelijk. De projecten dienen wel te zijn afgerond binnen deze drie jaar.

Een totaaloverzicht van dit programma 2020-2023:

Totaal overzicht programma KTA
Klik op de afbeelding om in te zoomen

Door met een brede blik en integraal naar het mobiliteitssysteem en ruimtelijk-economische ontwikkeling te kijken, komt een ruimer palet aan maatregelen en effecten in beeld. Hierbij liggen de korte, middellange en lange termijn in elkaars verlengde: we programmeren de aanleg van nieuwe infrastructuur, maatregelen anders dan infrastructuur (bijvoorbeeld nieuwe woon- en werklocaties) of een combinatie.

Vervolgstappen 2021

We bereiden in 2021 een nieuwe tranche maatregelen voor de periode 2022 – 2024 voor. De knooppunten die vastgesteld zijn in het kader van de preverkenning MOVV kunnen ook maatregelen aandragen.

 

Lees hier de korte terugblik KTA 2019

Afbeeldingen

Twitter

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.