Waar staan wij voor

In MoVe werken overheden, infrastructurele netwerkbeheerders  en vervoerders in de Zuidelijke Randstad samen aan een sterkere economie,  meer kansen voor mensen en het versneld realiseren van de verstedelijkingsopgave.

Goede bereikbaarheid van banen en woningen is daarbij onmisbaar. De bereikbaarheid verbeteren we slim, innovatief en adaptief samen met verstedelijking. Daarmee verbinden we mensen, organisaties en netwerken en dragen we bij aan een aantrekkelijke, gezonde en duurzame leefomgeving.

Onze organisatie

In het programma MoVe werken de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (een samenwerkingsverband van 23 gemeenten) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag samen. Ook is er een nauwe samenwerking met de Verstedelijkingsalliantie welke bestaat uit acht Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie.

Programmaraad (PR)

De Programmaraad is verantwoordelijk voor (bij)sturing van programma en projecten, op basis van een beoordelingskader en monitoring en evaluatie van de acties onder het programma. De Programmaraad wordt voorbereid door het Programmateam MoVe.

Directeurenoverleg MoVe (DO)

In het directeurenoverleg worden de programmadirecteuren geadviseerd over agendering en besluitvorming in de programmaraad en het BO MIRT. Verder wordt er in het directeurenoverleg besloten over het beschikbaar stellen van personele en financiële middelen voor het  programmateam en de projectteams die onder het programma vallen. 

Een overzicht van de vaste deelnemers van het DO ziet u hier 

 

Programmateam (PT)

Het Programmateam is verantwoordelijk voor:

  • Voorbereiding van de besluitvorming in de Programmaraad en het opstellen van de voorbereidende besluiten die namens de Programmaraad naar het BO MIRT gaan;
  • Het ontwikkelen van de strategische programmalijnen MoVe: Metropolitaan OV en  verstedelijking; Logistiek in en om de Stad; Slimme netwerken
  • De doorontwikkeling van het programma;
  • De dagelijkse sturing van en communicatie over het programma MoVe;
  • De coördinatie van de projecten in die vallen onder MoVe; deze projecten hebben eigen team.

Adviesgroep (AG)

De adviesgroep bestaat uit projectleiders van de verschillende projecten in MoVe en de adviseurs van de programmadirecteuren. In de adviesgroep worden agenda’s van Directeuren Overleg en Programmaraad voorbereid.

Verstedelijkingsalliantie (VA)

De Verstedelijkingsalliantie is een samenwerkingsverband tussen 8 steden (Dordrecht, Rotterdam, Schiedam, Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden en Zoetermeer), de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Provincie Zuid-Holland. De alliantie heeft het doel te voorzien in de grote vraag naar stedelijk wonen en werkt hiervoor intensief samen met het Rijk, de provincie en de MRDH.

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.