Logistiek in en om de stad

De regio Rotterdam Den Haag is één van de drukste regio’s van Nederland. Gekenmerkt door een veelzijdige economie, met motoren als de Rotterdamse Haven, de Greenport West-Holland en een groeiende kennis- en diensteneconomie in en rond de steden en de campussen. De regio groeit de komende decennia verder. Er ligt een grote woningbouwopgave (240.000 nieuwe woningen tot 2040), een voorziene groei in de logistieke sector én onbenut economisch potentieel door achterblijvende agglomeratiekracht.

Met de toenemende verdichting nemen de goederenstromen toe. De kunst is om deze beheersbaar te houden zodat het leefmilieu aantrekkelijk blijft en doelstellingen op het gebied van emissies worden gehaald. Daarnaast zijn goederenstromen een gevolg van gezonde economische activiteit en kansen voor mensen, bijvoorbeeld van de haven en de greenport. Goederenstromen hoeven dan ook zeker niet minder te worden, wel efficiënter en zodanig geleid dat deze geen ongewenste effecten zoals luchtvervuiling veroorzaken.

Voor de stadslogistiek kunnen overheden vooral invloed op de logistiek uitoefenen door het stellen van kaders en eisen voor het gebruik van de weg en de openbare ruimte. Voor de regionale en interregionale stromen kan dat ook, maar daar zijn mogelijk substantiële ingrepen op de infrastructuur mogelijk zoals techniek voor efficiëntere verkeersafwikkeling (bv iVRI’s), aanleg van overslagplaatsen (hubs), kademuren, wegen en zelfs treinstations.

Meer kilo’s met minder kilometers en zo schoon als het kan. Dat is een gezamenlijke logistieke uitdaging van bedrijven en overheden, waarbij de overheden faciliteren (kennis, hulp, cofinanciering, privileges, ontheffingen) en beleid opstellen (ruimtelijk beleid, bestemmingsplannen, vergunningen, wetten, kaders, regels, opdrachtgeverschap). De meerwaarde van de MoVe Programmalijn Logistiek in en om de Stad ligt in het verbinden van initiatieven en het formuleren van een gezamenlijke ontwikkelstrategie.

Praktische focus ligt op 1. Stads- en bouwlogistiek en 2. Logistieke relaties tussen Mainport en Greenport.

 

BOUWLOGISTIEK

In MoVe zetten we in op het opzetten van bouwhubs voor de woningen die vanaf 2023 met de woningbouwimpuls gebouwd gaan worden. De inrichting van de bouwhub in Utrecht heeft bewezen dat er er veel efficiënter bevoorraad kan worden en er minder met zwaar materieel naar de bouwplaats kan worden gereden. Om een bouwhub goed te laten functioneren, zijn de volgende aspecten cruciaal:

  • een goede bereikbare plek, centraal ten opzichte van de bouwplaatsenà wie gaat de bouw hub beheren: publiek of privaat?
  • overeenstemming met gemeenten over aanbestedingsbeleid (moet écht allemaal hetzelfde aanbesteden, voorschrijven hoe schoon/efficiënt het moet zijn, hoeveel bouwverkeer etc.) à  zijn gemeenten bereid aanbestedingen te harmoniseren?
  • langjarig perspectief voor de bouwers;
  • Ga je de hoogste duurzaamheidseisen stellen (kosten opdrijvend) in tijden van schaarste van betaalbare woningen?
  • Gaan metselaars/timmerlieden etc. meewerken (ze kunnen minder gebruik gaan maken van het eigen busje en spullen).

 

Meer over Bouwlogistiek leest u hier

 

Voor meer informatie over logistiek in en om de stad kunt u contact opnemen met  Han van der steen

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen