Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking

In de Programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) maken we afspraken over een schaalsprong in het metropolitane OV in samenhang met verstedelijking. Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

Deze schaalsprong is daarnaast noodzakelijk om de Zuidelijke Randstad internationaal concurrerend te houden en urgent om de enorme en acute woningbouwopgave mogelijk te maken. De schaalsprong is goed voor milieu en gezondheid en dat is goed voor heel Nederland. Onderaan de streep levert de schaalsprong bijna €2 miljard op aan maatschappelijke opbrengsten.

Regionale HOV-corridors

Niet alleen de Oude Lijn, maar ook regionale HOV-corridors dragen bij aan de economische en verstedelijkingsopgave. De capaciteit van de bestaande regionale railcorridors (Randstadrail 3 en 4, metronet) loopt tegen de grens, de druk tot nog intensievere benutting vergt investeringen in de capaciteit, allereerst daar waar Randstadrail en metrolijn E de infrastructuur delen (samenloopdeel). Voor de corridors Leiden-Zoetermeer (R-net lijn 400) en Zoetermeer-Rotterdam zijn op korte termijn maatregelen nodig om de doorstroming te verbeteren en het gebruik te verhogen. Als we op langere termijn de woningbouw verder willen faciliteren, de agglomeratiekracht willen versterken en het HOV stimuleren, komen ingrijpender maatregelen in beeld – opwaarderen en infrastructuuraanpassingen voor Leiden-Zoetermeer en verrailing van ZoRo. Ook wordt onderzocht wat de kansen zijn voor het verlengen van de Koningscorridor (Scheveningen-Voorburg) naar het station Lansingerland-Zoetermeer.

Vervolgstappen 2021

In 2019 hebben we een Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV (AOS) ontwikkeld, samen met Verstedelijkingsalliantie. In deze ontwikkelstrategie is onderzocht hoe de schaalsprong het beste kan worden bereikt in samenhang met de grote verstedelijkingsopgave (wonen en werken) en is in het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad vastgelegd. Deze AOS is in 2020 verder uitgewerkt in de Preverkenning Schaalsprong MOVV . In het Bestuurlijk Overleg MIRT 2020 is besloten tot een aantal vervolgonderzoeken in 2021:

Voorbereiding van een startbeslissing MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn

In die MIRT-verkenning zal worden toegewerkt naar een ontvlechting van het doorgaande en regionale spoor op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht en het verbeteren van stations en stationsomgeving van Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht, in nauwe samenhang met de verstedelijking nabij deze stations. Tevens wordt de aanleg van zes nieuwe stations langs de Oude Lijn nabij verstedelijkingslocaties onderzocht en de eerste stappen in de gebiedsontwikkeling van stations en stationsomgeving bij bestaande knooppunten in het ov-netwerk. Op korte termijn worden er noodzakelijke, no-regret investeringen geïdentificeerd en vallen onder de MoVe Korte Termijn Aanpak. Een belangrijk deel van dit pakket heeft een voorwaardelijke financiering gekregen vanuit het Nationaal Groeifonds, in 2021 zal een uitgewerkt voorstel worden gemaakt om van en voorwaardelijke naar een feitelijke financiering te komen.

Uitwerking regionale corridors. De lopende onderzoeken naar de bestaande railcorridors RandstadRail (Leyenburgcorridor) en Metronet worden uitgewerkt in een  investeringsvoorstel voor het Bo MIRT 2021. De lopende onderzoeken naar de regionale HOV-corridors tussen Leiden – Zoetermeer, Zoetermeer – Rotterdam  en Den Haag – Zoetermeer/Delft (Koningscorridor) zullen leiden tot voorstellen voor kortetermijnmaatregelen en langetermijn perspectief. Daarnaast is in 2021 een studie gestart naar het lange termijnperspectief voor deze drie corridors in samenhang met de verstedelijking en de agglomeratiekracht.

Resultaten rapport preverkenning schaalsprong

 

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de PZH, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.