Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking

In de Programmalijn Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV) van MoVe maken we afspraken over een schaalsprong in het metropolitaan OV in samenhang met verstedelijking langs de hoofdassen van dat OV. Deze schaalsprong is noodzakelijk om de Zuidelijke Randstad internationaal concurrerend te houden en urgent om de enorme en acute woningbouwopgave mogelijk te maken. De schaalsprong is goed voor milieu en gezondheid en dat is goed voor heel Nederland. Onderaan de streep levert de schaalsprong bijna €2 miljard op aan maatschappelijke opbrengsten.

Omdat veel mensen nu eenmaal graag wonen in de binnensteden sturen de lokale overheden en Provincie Zuid-Holland erop om het grootste deel van de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren dichtbij hoogwaardig OV. Zo blijven banen, scholen en voorzieningen binnen bereik en blijven steden ook in de toekomst betaalbaar, leefbaar en duurzaam bereikbaar. Daarvoor is sneller, betrouwbaarder en frequenter openbaar vervoer nodig, met nieuwe stations nabij nieuwe woninglocaties, die door de schaalsprong mogelijk wordt gemaakt.

In 2019 hebben we een Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV (AOS) ontwikkeld, samen met Verstedelijkingsalliantie. In deze ontwikkelstrategie is onderzocht hoe de schaalsprong het beste kan worden bereikt in samenhang met de grote verstedelijkingsopgave (wonen en werken). In het Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad is die samenhang bestuurlijk vastgelegd. Deze AOS is in 2020 verder uitgewerkt in de Preverkenning Schaalsprong MOVV . In november 2020 is in het Bestuurlijk Overleg MIRT besloten tot een aantal vervolgonderzoeken in 2021 op verschillende corridors:

  • Voorbereiding van een startbeslissing MIRT-verkenning Infrastructuur en Knooppunten Oude Lijn. In die MIRT-verkenning zal worden toegewerkt naar een ontvlechting van het doorgaande en regionale spoor op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht en het verbeteren van stations en stationsomgeving van Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam en Dordrecht, in nauwe samenhang met de verstedelijking nabij deze stations. Tevens wordt de aanleg van zes nieuwe stations langs de Oude Lijn nabij verstedelijkingslocaties onderzocht;
  • Eerste stappen in de gebiedsontwikkeling van stations en stationsomgeving bij bestaande knooppunten in het ov-netwerk. Op korte termijn worden er noodzakelijke, no-regret investeringen geïdentificeerd. Die vormen onderdeel van de MoVe Korte Termijn Aanpak.
  • Verder brengen van de lopende onderzoeken naar de bestaande railcorridors RandstadRail (Leyenburgcorridor) en Metronet, gericht op eerste no-regret investeringeneind dit jaar;
  • Verder brengen van de lopende onderzoeken naar de regionale HOV-corridors tussen Leiden – Zoetermeer, Zoetermeer – Rotterdam en Den Haag – Zoetermeer/Delft (Koningscorridor). En het starten van een studie naar het lange termijnperspectief voor deze drie corridors in samenhang met de verstedelijking.  

 

 

 

    

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Cookie-instellingen